اصول ايمني برق

اصول ايمني برق


اصول ايمني برق

افراد در تمام سنين در معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند و به علت سيم كشي نادرست ويا وجود سيمهاي لخت و يا دستكاري وسائل برقي همه ساله افراد زيادي را در معرض خطر قرار مي دهد .
درزمينه خطر برق گرفتگي حتما نيازي نيست كه تماس مستقيم بين بدن انسان و سيم برق وجود داشته باشد بلكه وجود رطوبت به ميزان زياد در محيط مي تواند به عنوان يك واسطه جريان برق را به بدن منتقل نمايد زيرا بدن هادي خوبي براي جريان برق مي باشد .
جريان برق علاوه بر خطر مستقيمي كه متوجه انسان مي كند ( فيبرولاسيون بطني) خطر ديگري كه به همراه دارد شوك حاصل از عبور جريان برق مخصوصا در بزرگسالان و افراد مسن مي باشد به اين معني كه در بعضي از موارد فرد بر اثر همين شوك ثانويه كه باعث سقوط و يا پرت شدن فرد مي گردد دچار انواع آسيب ها خواهد شد.

اصول امداد رساني در برق گرفتگي ها

برق گرفتگي در اكثر اوقات همراه با ايجاد ضايعه در مكانيزم تنفسي و قلب خواهد بود بعلاوه در برخي اوقات سوختگيهاي شديدي نيز ممكن است براثر عبور جريان برق بوجود بيايد كه معمولاً اين سوختگيها به علت شدت وسعتشان بايد در مراكز درماني تحت درمان قرار گيرند .

در موقع مواجه شدن با فردي كه دچار برق گرفتگي شده اصول زير را بايد رعايت نمود :

1- ضمن حفظ خونسردي قبل از هرچيز جريان برق را قطع و مصدوم را ازمحل حادثه دور مي كنيم

2- چون جريان برق قلب و دستگاه تنفسي را زودتر از هرقسمت ديگر تحت تاثير قرار ميدهد لذا پس از اطمينان از توقف حركات قلب و تنفس سريعاً اقدام به ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي نمود .

3- محل سوختگي را كه دراثر عبور جريان برق در بدن ظاهرشده است با يك پارچه ضدعفوني شده خشك مي پوشانيم .

4- فرد حادثه ديده ممكن است احساس درد داشته باشد در اين وضعيت نبايد به او دارويي تجويز كرد .

5- درصورتيكه سوختگي به چشمان او آسيب رسانده باشد چشمها را با گاز استريل پوشانده و به او توصيه مي كنيم كه چشمهاي خود را باز نكند .

6- لباس هاي او را شل كرده به او آرامش مي دهيم و اطراف او را خلوت مي كنيم و در صورتي كه هوشياري كامل داشته باشد مقداري مايعات به او مي خورانيم .

نجات مصدوم درهنگام برق گرفتگي

الف)كشيدن لباس مصدوم:

ب)برداشتن سيم از روي بدن:

اين كار بايد توسط وسيله عايق صورت گيرد.

 

اصول حفاظتي در هنگام مواجه شدن با رعد برق

درمواقعي كه هوا ابري است بارها اتفاق افتاده كه عده اي براثر رعد وبرق يا صاعقه هلاك شده يا خاكستر شده اند ويا اهالي خانه اي درمنطقه اي مرتفع دچار برق گرفتگي شده اند بنابراين در مواقع طوفاني نبايد به نقاط مرتفع پناه برده براي محافظت كردن ساختمان ها و ديگر اماكن از وسيله اي به نام برقگير استفاده مي كنند كه در بلندترين نقطه ساختمان نصب مي گردد . حال توجه شهروندان عزيز را به دستورات حفاظتي در هنگام مواجه شدن با رعد برق جلب مي كنيم .

1- اگر هنگام طوفان ورعدوبرق دراتومبيل هستيد فوراً آنتن راديو را پايين بياورد و شيشه ها را بالا بكشيد در اينصورت اگر صاعقه هم به اتومبيل اصابت كند به شما آسيبي نمي رسد زيرا ارتباط شما با زمين قطع شده است .

2- اگر در صحرا با هواي طوفاني مواجه شديد فورا روي زمين دراز بكشيد و يا به گودالي پناه ببريد.

3- در هواي طوفاني در آب ماندن خطرناك است مخصوصا اگر به سرعت شنا كرده و موجهايي را ايجاد كنيد خطر ساعقه شما را تهديد مي كنند زيرا قطرات آب هنگام بهم خوردن بار الكتريسيته توليد مي كنند كه ممكن است صاعقه را به طرف خود بكشيد.

4- اگر در قايق هستيد در ته آن دراز بكشيد.

5- اگر در وسط جنگل ناگهان با رعد و برق مصادف شديد هيچوقت به زير تك درختها و درختان بلند پناه نبريد زيرا اين درختان در معرض سقوط صاعقه مي باشد و در هواي طوفاني حتي المقدور چيزهاي فلزي را از خود دور كنيد.اگر لباستان از باران خيس شده وحشت نكنيد چون در اين حال اگر صاعقه به لباس شما اصابت كند بدون آنكه به بدن شما آسيبي برسد به زمين خواهد رفت در صورتيكه رطوبت به بدن شما نرسيده باشد.

6- از اشياء بلند مثل تيرهاي چراغ برق- درختان- دودكشهاو... دوري كنيد.

بهترين محل در هنگام رعد و برق در مواقعي كه در منزل هستيد در وسط خانه است ونبايد به قسمتهاي خيس نزديك شويم.

 
منبع:
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني