آرم

آرم


آرم

آرم سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري به صورت زير مي باشد كه اين آرم از كنارهم قرارگرفتن هشت عدد خشت خام الهام گرفته شده است