ارسال نرم افزار "طلوع غدير" به بيش از 200 نهاد دولتي در سطح شهرستان يزد

ارسال نرم افزار "طلوع غدير" به بيش از 200 نهاد دولتي در سطح شهرستان يزد


ارسال نرم افزار "طلوع غدير" به بيش از 200 نهاد دولتي در سطح شهرستان يزد

ارسال نرم افزار "طلوع غدير" به بيش از 200 نهاد دولتي در سطح شهرستان يزد

ستاد مبشر غدير سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد نرم افزاري با محتواي "روزشمار غدير"، "كليپ هاي غدير" ، "معرفي بسته خانواده غدير" و ديگر فايلهايي مناسب با عيد سعيد غدير به بيش از دويست نهاد دولتي ارسال نمود.

اين نرم افزار قابل استفاده براي روابط عمومي هاي نهادها براي بهره برداري در اين ايام مي باشد.

نهادهايي كه اين نرم افزار را دريافت نموده اند جهت نصب آن و دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند با سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد تماس حاصل نمايند.

تلفن: 7254444