آتش سوزي انسان

آتش سوزي انسان


آتش سوزي انسان

آمارنشان مي دهد درمورد آتش سوزي انسان- بيشتربچه ها دچار آتش سوزي مي شوند پس مراقب باشيد بچه ها هنگام بازي اطراف بخاري يا شعله هاي باز قرار نگيرند- كبريت و فندك را در دسترس بچه هاي كوچك قرار ندهيد توجه داشته باشيد بچه ها به آتش بازي بسيار علاقه مند و از خطرات آن بي خبرند.
اگر لباس فردي به هر دليل شعله ور شد او را متوقف سازيد چون دويدن موجب تشديد آتش سوزي مي شود و خطرناك است.
پارچه ضخيمي مانند- پتو- لحافف- پالتو- كت يا هروسيله مشابه روي مصدوم بيندازيد وبهرترتيب كه ممكن است او را روي زمين بخوابانيد و بغلطانيد تا آتش خاموش شود. كوشش كنيد مصدوم شعله ها را استنشاق نكند با خوابانيدن روي زمين وعوض شدن جهت شعله ها به اين امر كمك مي شود ولي ابتدا قسمتهاي زير گاو و اطراف سر را بكمك پارچه خاموش سازيد.
اگر خونسردي خود را حفظ كنيد و پارچه اي كه بكار مي بريد نازك نباشد احتمال آتش گرفتن پارچه و توسعه حريق وجود ندارد.
هرگز آب به روي انساني كه آتش گرفته نريزيد . خود شما اگر دچار آتش سوزي شديد و لباستان شعله ور شود . روي زمين خواببده و بغلطيد تا آتش خاموش شود.

ايمني خطرات مواد شيميايي درمنازل

درمنازل براي مصارف گوناگون انواع مواد شيميايي به صورتهاي جامد.مايع نگهداري مي شوند.ازجمله اين موادمي توان نفت.بنزين.الكل. استون .آب اكسيژنه. انواع حشره كشها . تينر . سمهاي گياهي . مايعات پاك كننده و غيره نام برد .
اين مواد گاهي خود عامل آتش سوزي بوده و در مواردي درمحل سبب آتش سوزي وگسترش حريق مي شوند . بعلاوه در صورتيكه در دسترس اطفال قرار گيرد خوردن يا نوشيدن هريك مي تواند سبب مسموميت و مرگ كودكان را فراهم سازد .
بنابراين :
1 – هرنوع مواد شيميايي خارج از محيط آشپزخانه و درمحلي دوراز دسترس كودكان بايد نگهداري شود .

2 – مايعات مانند نفت و بنزين وتينرو غيره را نبايد درداخل ساختمان ذخيره نمود . در صورت اجبار به ذخيره سازي . هر نوع مايع قابل اشتعال را بايد در ظرفهاي فلزي درپوش دار و در جايگاه مخصوص و حصار شده در بستري از شن وماسه به عمق 5-2 سانتيمتروداراي سايبان ودور از منبع حرارتي نور خورشيد و در فضاي باز قرارگيرند .

3 – از هرگونه صدمات فيزيكي و احتمال سقوط و ضربه خوردن بدور باشد .

4 – يكدستگاه كپسول آتش نشاني از نوع پودر و گاز با توجه به ميزان ذخيره سازي مايعات قابل اشتعال بصورت حفاظ شده از نورخورشيد درمحل قرارداده شود .

5 – ظروف فلزي مواد قابل اشتعال بايد بدون نشت باشد .