(گزارش تصویری) برگزاری مسابقات هیجانی در پارک آزادگان