نمایش خیابانی روبان قرمز

نمایش خیابانی روبان قرمز

نمایش خیابانی روبان قرمز بمناسبت هفته پیشگیری از #ایدز
 
💎 برای آگاهی از سلامت خود من هم آزمایش HIV میدهم.