دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های شهرداری یزد

دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های شهرداری یزد

💎 دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های شهرداری یزد برگزار شد
 
🔸 دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های تابعه شهرداری یزد با حضور دکتر سیدعلیرضا افشانی رئیس دانشکده اجتماعی دانشگاه یزد برگزار شد. 
 
🔸 در این نشست نتایج نیازسنجی عمومی پیرامون انتظارات مردم از خدمات شهرداری یزد و آسیب های اجتماعی و فرهنگی شهر که توسط سیدعلیرضا افشانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و تیم پژوهشی وی با ضریب اطمینان ۹۹ درصد تهیه شده است مورد تحلیل و بررسی کارشناسان حاضر در جلسه قرار گرفت.