برپایی ایستگاه نقاشی به مناسبت روز جهانی قدس

برپایی ایستگاه نقاشی به مناسبت روز جهانی قدس