• آخرین اخبار
آیا برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی اجتماعی شهر یزد می تواند پاسخ گوی نیاز جامعه شهری باشد ؟